Více o zkouškách požární ochrany

Základní informace o zkouškách PO

Zkoušky odborné způsobilosti v požární ochraně zajišťuje od roku 2012 Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku–Místku (SOŠ PO a VOŠ PO), a to na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 37/2012, k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob, vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti. Zkouška z odborné způsobilosti se skládá před komisí ministerstva.

Zkoušky v požární ochraně jsou určeny pro:

  • Odborně způsobilé osoby (OZO)
  • Techniky požární ochrany
  • Preventisty požární ochrany

Při zkoušce odborné způsobilosti se ověřuje znalost zejména:

  • právních předpisů a technických předpisů na úseku požární ochrany,
  • požární bezpečnosti staveb a technologií,
  • posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím,
  • funkcí a technických vlastností požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení a
  • fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchů, hašení a toxických účinků zplodin hoření.

Průběh zkoušky v oblasti požární ochrany
Průběh zkoušky je upřesněn v § 20 vyhlášky Ministertva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky 221/2014 Sb. Zkouška se člení na dvě části:

  • písemný test a
  • ústní přezkoušení.

Písemný test obsahuje 50 otázek ze 3 oblastí požární prevence (kontrolní činnost, stavební prevence a související oblasti). Pro úspěšné splnění testu je nutné zodpovědět správně alespoň na 90% otázek. Časový limit na vyplnění testu je 60 minut. Úspěšné absolvování písemného testu je podmínkou k postoupení k ústnímu přezkoušení.

Při ústním přezkoušení uchazeč odpovídá na 3 otázky z tematických okruhů uvedených v příloze č. 3 vyhlášky. Doba na samostatnou přípravu odpovědí činí nejvýše 15 minut. Ústní přezkoušení netrvá déle než 30 minut, přičemž komise může klást doplňující otázky, na které uchazeč odpovídá bez přípravy. Výsledek zkoušky oznamuje uchazeči komise ústně bezprostředně po vyhodnocení výsledků.

Přejít ke zkouškovému testu